Sustav upravljana zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (PAMS)

Projekt Sustav upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo kulture je provelo u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Državnim zavodom za zaštitu prirode te uz pomoć Vlade Kraljevine Norveške u periodu od 2006. do 2009. god.
Cilj projekta je bio uspostava geografsko-informacijskog sustava (GIS) zaštićenih područja kako bi se zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i područjima kojima upravljaju županijske javne ustanove, upravljalo na temelju točnih i ažurnih podataka. Uspostavom GIS-a omogućen je točan prikaz topografskih, katastarskih, zemljišnih, prostornih podataka te praćenje stanja prirode uz prostorno određivanje rasprostranjenosti vrsta i stanišnih tipova. Sustav omogućava i analize korištenja zaštićenih područja, poput intenziteta turističkog prometa, a sve s ciljem postizanja očuvanja i održivog korištenja zaštićenih područja. Osim nabave potrebne informatičke i programske oprema projekt je obuhvatio i izradu određenih topografskih i katastarskih prikaza (TK 25, DOF, HOK).
GIS nacionalnih parkova, parkova prirode, te županijskih zaštićenih područja dio je Središnjeg informacijskog sustava zaštite prirode čija je uspostava u djelokrugu Državnog zavoda za zaštitu prirode, kao dijela jedinstvenog informacijskog sustava Ministarstva.

U prvom dijelu realizacije projekta radilo se na uspostavi GIS-a za nacionalne parkove što je finacirano iz sredstava državnog proračuna u iznosu od cca 9.600.000 kn i to sredstvima Državne geodetske uprave, Ministarstva, te uz donaciju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Nastavno na projekt nacionalnih parkova, Vlada Kraljevine Norveške prihvatila je proširenje uspostave sustava na ostala zaštićena područja te je u vidu darovnice finacirala projekt za parkove prirode u iznosu od 600.000 EUR dok je udio Republike Hrvatske (Ministarstva, Državne geodetske uprave) u iznosu od cca 9.000.000 kn. Uz parkove prirode Kraljevina Norveška je podržala i uspostavu centra za istraživanje te edukaciju posjetitelja na Vruljama u NP Kornati.

Druga faza projekta proširuje se na uspostavu sustava na županijske javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima te uspostavu web GIS portala zaštite prirode. Od strane Vlade Kraljevine Norveške donirano je cca 670.000 EUR-a dok je od strane Ministarstva kulture cca 5.000.000 HRK.

Slijedom uspješno provedenih aktivnosti na realizaciji projekata i suradnji s Norveškom Vladom, u tijeku je završna faza projekta Sustav upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj koja uključuje podršku Ministarstvu kulture u jačanju sustava upravljanja zaštićenim područjima te implementaciju Uredbe o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) kao osnove za proglašenje NATURA 2000 područja što je Republika Hrvatska, kao buduća članica Europske Unije, obvezna donijeti prije pristupanja. Za ovaj projekt sa strane Vlade Kraljevine Norveške donirano je 1.000.000,- NOK dok će Ministarstvo kulture sudjelovati u proračunskim sredstvima.

Ministarstvo je tijekom provedbe projekta surađivalo s Norveškom katastarskom upravom (Norwegian Mapping and Cadastre Authority), kao provedbenom agencijom Vlade Kraljevine Norveške, a u lipnju 2007.g. ostvareni su kontakti sa stručnjacima Norveške uprave za upravljanje prirodom (Norwegian Nature Management Directorate), te je provedena razmjena iskustava između dva sustava upravljanja zaštitom prirode. Kraljevina Norveška ima vrlo dobre rezultate u funkcioniranju informacijskog sustava zaštite prirode kao dijela cjelovitog informacijskog sustava države te je stoga prijenos norveških iskustava za hrvatske institucije u zaštiti prirode vrlo instruktivan jer je pružio mogućnost edukacije i odabira najboljeg modela za naše uvjete. Ovim aktivnostima i projektima Ministarstvo je ojačalo mrežu regionalnih institucija u zaštiti prirode te ih kroz informatičke tehnologije povezalo u jedinstven sustav zaštite prirode. Ministarstvo će nastojati jačati sustav GIS-a u svrhu ažuriranja podataka za potrebe upravljanja zaštićenim područjima i omogućavanja dostupnosti svih informacija široj javnosti s pravom sudjelovanja u odlučivanju.

design by soma.hr implementation by netgen.hr