Pravne i fizičke osobe koje namjeravaju uzgajati strane i/ili strogo zaštićene zavičajne divlje vrste dužne su Ministarstvu uputiti Zahtjev radi ishođenja dopuštenja za uzgoj divljih vrsta (uz kojeg se prilaže Popis jedinki matičnog fonda).

Ministarstvo o zahtjevu odlučuje rješenjem kojim može dopustiti uzgoj uz određene uvjete, među kojima je obveza da se Ministarstvu dostavlja:

Dopuštenjem se utvrđuje i obveza uzgajivača stranih divljih vrsta koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 da prilikom promjene vlasništva jedinki novom vlasniku zajedno sa životinjom preda ispunjen Obrazac o podrijetlu primjeraka strane divlje vrste.

Zahtjevu radi ishođenja dopuštenja (rješenja) za uzgoj divljih vrsta prilažu se državni biljezi (upravna pristojba). Upravna pristojba za jedno rješenje po zahtjevu jedne osobe plaća se 70,00 kn (20,00 kn na zahtjev i 50,00 kn za rješenje), a po zahtjevu više osoba onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje (npr. dvije osobe plaćaju 120,00 kn, tri osobe 170,00 kn, a četiri osobe plaćaju upravnu pristojbu u ukupnom iznosu od 220,00 kn).

Upravna pristojba u postupku ishođenja potvrde Ministarstva plaća se 70,00 kn (20,00 kn na zahtjev i 50,00 kn za potvrdu).