Završna radionica UNDP/COAST za nadzornike iz područja Dalmacije

02.11.2012.

 Ninski zaljev

Ninski zaljev.

Završna, četvrta UNDP/COAST radionica za nadzornike održana je 25. i 26. listopada 2012. godine u Zadru. Radionica je imala naziv „Područja ekološke u Zadarskoj županiji - aktivnosti nadzornika u zaštiti ekološke mreže“, a naglasak je bio na sudjelovanju nadzornika u monitoringu, zatim na utjecaju novih invazivnih vrsta i pripremi za rad nakon proglašenja mreže Natura 2000.  

Terenski dio obuhvatio je područja ekološke mreže u rubnom dijelu Parka prirode Vransko jezero s konkretnim primjerom postupanja i područje ekološke mreže Solana Nin, te Ninski zaljev. Drugog dana radionice u terenskom dijelu radionice obuhvaćena su područja uvale Dinjiška i Kolansko blato - Blato Rogoza na otoku Pagu.

Kroz održane radionice, predavanja i terenski rad sa nadzornom službom u dobroj mjeri obavljena je priprema nadzorne služne za postupanje nakon proglašavanju EU mreže NATURA 2000. Ovom, četvrtom radionicom obuhvaćena je Zadarska županija koja ima 65,20 % (237,733,91 ha) površine pokrivene nacionalnom ekološkom mrežom. Sukladno članku 8. Uredbe o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) za zaštitu, praćenje stanja i prikupljanje podataka o ekološkoj mreži, nadležna je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, a nadzor obavlja nadzorna služba iste javne ustanove. Kroz izlaganja i terenski rad nadzornici su dobili pregled dosadašnjih tema, aktivnosti i rezultata s naglaskom na skore promjene vezane za pristupanje EU i donošenje novog Zakona o zaštiti prirode. Posebno važan segment za uspješan rad ove službe jest suradnja, povezivanje i razmjena iskustava sa nadzornicima nadležnim za susjedna okolna područja, zatim suradnja i kontakti na svakodnevnoj razini sa stručnim službama.