Dobrodošlica ministra

19.05.2011.

Dobrodošlica ministra

Dobro došli na Internet portal zaštite prirode Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ovdje ćete pronaći korisne informacije vezane uz funkcioniranje sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, kao i informacije o očuvanju vrsta i staništa, ekološkoj mreži Republike Hrvatske, o projektima zaštite prirode, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i ostalim kategorijama zaštite područja te aktivnostima koje se unutar njih provode.

Republika Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe, s očuvanim ekološkim sustavima u kojima žive brojne vrste životinja, biljaka i gljiva, od kojih su mnoge endemične. To prirodno bogatstvo stavlja pred sve nas veliki izazov - usklađivanje aktivnosti usmjerenih na gospodarski razvoj i korištenje prirodnih dobara s aktivnostima nužnim za očuvanje vrsta i staništa. Održivi razvoj prepoznat je kao jedini način da se ljudskom društvu i u budućnosti osigura napredak i sve dobrobiti koje ostvarujemo korištenjem prirodnih resursa.

Ministarstvo kulture kao tijelo nadležno za zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj ulaže velike napore u razvoj i jačanje sustava zaštite prirode koji ima dugogodišnju tradiciju. Novo vrijeme donijelo je sa sobom nove standarde i strategije očuvanja biološke raznolikosti – od 2000. godine Republika Hrvatska je pristupila svim relevantnim međunarodnim sporazumima u zaštiti prirode, a u sklopu priprema za pristup Europskoj uniji preuzeli smo i ugradili u svoje zakonodavstvo odrednice zaštite vrsta i staništa u Europskoj uniji.

U 2007. godini je na 47 % kopnenog i 39 % morskog teritorija proglašena ekološka mreža Republike Hrvatske - sustav najvrjednijih područja za ugrožene divlje vrste i stanišne tipove, koja su dostatno bliska i međusobno povezana koridorima, čime je omogućena međusobna komunikacija i razmjena vrsta i jedinki. Ovim sustavom očuvanja prostora utemeljenim na provedbi mjera koje doprinose zaštiti ugroženih vrsta i staništa, nadopunjen je sustav zaštite područja u 9 kategorija prostorne zaštite temeljem Zakona o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobrazi, park šuma i spomenik parkovne arhitekture. Ukupna površina ovih zaštićenih područja iznosi 669.288,89 ha što iznosi 7,64% ukupne površine Republike Hrvatske, odnosno 10,98% kopnene te 1,56% morske površine. Osim velikog nacionalnog značaja zaštićenih područja, osobito 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode, za očuvanje prirode, istraživanje, odgoj i obrazovanje, razvoj lokalne zajednice i očuvanje tradicijskih djelatnosti, turizam i rekreaciju, velika vrijednost naših zaštićenih područja prepoznata je i na međunarodnoj razini njihovim uvrštavanjem na  UNESCO-ov Popis lokaliteta svjetske prirodne baštine, u međunarodnu mrežu rezervata biosfere u sklopu UNESCO-vog znanstvenog programa „Čovjek i biosfera“ i u mrežu geoparkova, popis vlažnih staništa od međunarodnog značaja Konvencije o zaštiti vlažnih staništa (RAMSAR) i na listu važnih ornitoloških područja Europe (IBA).

U vrijeme kada se zaštita biološke raznolikosti nameće kao civilizacijsko pitanje, a usluge ekoloških sustava kao uvjet ljudskog opstanka, raste ekološka svijest građana i potreba da se javnosti osigura jednostavan pristup informacijama o pitanjima zaštite prirode. U želji za ostvarenjem tog cilja uspostavljen je Internet portal zaštite prirode kojim bismo željeli u naš rad uključiti zainteresiranu javnost i doprinijeti suradnji u zaštiti, promicanju i očuvanju prirodne baštine za buduće naraštaje.

mr. Jasen Mesić

Ministar kulture Republike Hrvatske