Državni zavod za zaštitu prirode

Državni zavod za zaštitu prirode

Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) je središnja ustanova koja obavlja stručne poslove zaštite prirode u Hrvatskoj. Državni zavod za zaštitu prirode osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 126/02), sukladno prvoj Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NSAP) (NN 81/99) te Planu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kojeg su Hrvatska i Europska unija potpisale 2001. godine. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08 i 57/11) Zavod obavlja stručne poslove zaštite prirode za Republiku Hrvatsku i to posebno poslove koji se odnose na: inventarizaciju, praćenje i ocjenu stanja prirode; pripremanje stručnih podloga za zaštitu prirodnih vrijednosti, očuvanje dijelova prirode, utvrđivanje uvjeta zaštite prirode, upravljanje zaštićenim područjima i korištenje prirodnih dobara; izradu stručnih podloga u svezi izrade ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu; izvješćivanje o stanju prirode; sudjelovanje u provedbi međunarodnih ugovora o zaštiti prirode te organiziranje i provođenje odgojno - obrazovnih i promidžbenih aktivnosti u zaštiti prirode. Zavod je započeo djelovati u rujnu 2003. godine i aktivno surađuje s tijelima državne uprave, agencijama, fakultetima, nevladinim udrugama, školama i ostalim interesnim skupinama.