Projekt se sastoji od tri projektne komponente koje se uzajamno podupiru i ojačavaju: Ulaganja u ekološku mrežu; Informacijski sustavi ekološke mreže; te Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom. 

Ulaganja u ekološku mrežu

Uključuje ulaganja u zaštićena područja i područja ekološke mreže kako bi se pripomoglo promicanju i jačanju povezivanja s ciljevima Natura 2000, konzultantske usluge za dizajn interpretacije prirode te usluge stručnog nadzora građevinskih radova. Nabavit će se prioritetna tehnička oprema za nadzornike parkova, Državni zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo, kao i protupožarna oprema za obalne nacionalne parkove i parkove prirode. Ulaganja u ekološku mrežu organizirana su u dvije faze u skladu s različitim razinama spremnosti projekata i kapacitetima ustanova za zaštitu prirode za njihovu provedbu, te će poslužiti ustanovama za zaštitu prirode za aktivno uključivanje u učenje o planiranju i provođenju ulaganja sukladno zahtjevima sličnima budućim Strukturnim fondovima EU. Ciljani ishod je demonstracija kako ulaganja, uključujući edukativne i poučne materijale, mogu potpomoći održavanju povoljnog stanja očuvanja ciljanih vrsta i staništa na područjima europske ekološke mreže Natura 2000. Paralelno, korisnicima će se osigurati podrška za korištenje novostečenih vještina za razvijanje ulaganja (projekata) za sljedeće programsko razdoblje Strukturnih fondova. Protupožarna oprema nabavit će se kao odgovor na nedostatke utvrđene analizom, koja je pokazala ranjivost određenih parkova na šumske požare u suhoj mediteranskoj obalnoj regiji.

Informacijski sustavi ekološke mreže

Uključuje konzultantske usluge za pomoć u planiranju, utvrđivanju prioriteta i inventarizaciji biološke raznolikosti i praćenje stanja (monitoring) te dopunjavanje informacijskog sustava u cilju ispunjavanja EU zahtjeva za izvještavanjem; terenski rad inventarizacije biološke raznolikosti i kartiranja stanišnih tipova i praćenja stanja; konzultantske usluge za usklađivanje sustava podataka sa središnjim geo-portalom u skladu sa zahtjevima EU INSPIRE Direktive; te nadograđivanje računalnog softvera i hardvera. Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) je odgovoran za prikupljanje podataka o sastavnicama prirode (inventarizacija), uspostavu praćenja stanja koji je u skladu sa EU zahtjevima za izvješćivanje prema Direktivi o pticama i Direktivi o staništima. Ulaganja će pomoći DZZP-u u jačanju njegovih kapaciteta za bolje upravljanje, organiziranje, kartiranje staništa, te izradi izvješća na osnovi zajedničkih protokola i standarda, prikupljanja podataka usklađenih sa zahtjevima Europske agencije za okoliš, što omogućuje da u prikupljanju podataka može sudjelovati veći broj raznih istraživača i znanstvenika. Budući da su podaci o sastavnicama biološke raznolikosti jedna od 17 tema prostornih podataka prema INSPIRE Direktivi, Projekt će dati potporu usklađivanju sustava podataka sa zahtjevima Direktive. 

Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom

Uključuje konzultantske usluge za pomoć u promicanju međusektorske suradnje; kao i pilot programe za (i) izradu prijedloga za poljoprivredno-okolišne mjere za Natura 2000 područja, (ii) unaprjeđenje utvrđivanja granica zaštićenih područja, (iii) uvođenje programa volontera u parkove, i (iv) pomoć u unaprjeđenju sustava za praćenje i diverzificiranje financiranja zaštićenih područja. Projektom će se osigurati stručno osposobljavanje o pristupu programima EU fondova za zaštitu prirode, načinima unaprjeđenja upravljanja parkovima; učenje putem studijskih putovanja i seminara; dizajn interpretacije prirode i upravljanje Projektom i troškovima poslovanja. Projektom će se pomoći raznim potrebama u jačanju kapaciteta za bolju koheziju i integraciju zaštićenih područja i sustava ekološke mreže; pomoći osiguravanju dodatnih resursa i poboljšanju financijske održivosti ulaganja u zaštićena područja; poboljšati edukaciju i uključivanje javnosti i edukacija o potrebi zaštićenih područja i ekološke mreže, te njihove uloge; integriranje lokalne zajednice u upravljanje ekološkom mrežom promicanjem poljoprivredno-okolišnih programa i uvođenjem volonterskih programa.