Regionalni projekt razvoja mreže zaštićenih morskih i priobalnih područja Sredozemlja jačanjem stvaranja i upravljanja zaštićenim morskim i priobalnim područjima

Memorandum o razumijevanju

4.3.2013. potpisan je Memorandum o razumijevanju između Centra regionalnih aktivnosti za posebno zaštićena područja (RAC/SPA) sa sjedištem u Tunisu, Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, Javne ustanove „Priroda“ i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Suradnjom između partnera projekta nastojat će se:

 • doprinijeti ciljevima Protokola o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora i biološkoj raznolikosti (SPA/BD protokol) Barcelonske konvencije (Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja), za upravljanje i promociju SPA područja (posebno zaštićenih područja) te smanjenju gubitka morske i priobalne biološke raznolikosti;
 • doprinijeti ostvarivanju ciljeva Strateškog plana biološke raznolikosti za razdoblje 2011.-2020. te ostvarivanju Aichi ciljeva, posebice Cilja 11, prema kojem bi se do 2020. trebalo zaštititi i u šire kopnene i morske krajobraze integrirati barem 10 posto priobalnih i morskih područja, i to područja od posebnog značaja za biološku raznolikost i usluge ekosustava, putem djelotvornog i pravednog upravljanja ekološko reprezentativnim i dobro povezanim sustavima zaštićenih područja te putem ostalih djelotvornih mjera zaštite područja;
 • uzeti u obzir sličnosti i komplementarne naravi SPA/BD protokola i mreže NATURA 2000, temeljene na izgradnji kapaciteta, sudjelovanju, decentralizaciji te integralnom pristupu održivom razvitku.

Opći su ciljevi suradnje između partnera posebno se odnose na:

 • podržavanje potreba za podacima i inventarizacijom: prikupljanje informacija o stanju i rasprostranjenosti biološke raznolikosti u Hrvatskoj, sukladno Barcelonskoj konvenciji, Konvenciji o biološkoj raznolikosti, Direktivi o staništima i Direktivi o pticama;
 • jačanje kapaciteta: utvrđivanje potreba i jačanje administrativnih i institucionalnih kapaciteta radi provođenja SPA/BD protokola, Konvencije o biološkoj raznolikosti, Direktive o staništima i Direktive o pticama;
 • jačanje institucionalnog okvira: daljnje razvijanje međusektorske suradnje te jačanje institucionalnog okvira radi učinkovite implementacije SPA/BD protokola i ICZM protokola Barcelonske konvencije, Direktive o staništima i Direktive o pticama u zaštićenim morskim područjima te u morskim područjima ekološke mreže NATURA 2000;
 • upravljanje i praćenje (monitoring): unaprjeđivanje procesa upravljanja zaštićenim morskim i priobalnim područjima te morskim područjima ekološke mreže NATURA 2000, razvitak mjera upravljanja, uspostava kvalitetnog sustava praćenja stanja (monitoringa) biološke raznolikosti.

Pilot projekt Hrvatska

Trajanje projekta: 15 mjeseci (od siječnja 2013. do ožujka 2014.)

Koordinator projekta: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske

Partneri projekta: Državni zavod za zaštitu prirode i JU Priroda (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Primorsko-goranske županije)

Sažetak projekta

Projekt MedMPAnet osmišljen je kako bi pružio podršku županijskoj javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Javna ustanova „Priroda“ čiji je osnivač Primorsko-goranska županija), kao i državnim i stručnim tijelima (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode). Projekt na županijskoj razini radi na izgradnji kapaciteta za praćenje stanja (monitoring) i pruža pomoć pri prikupljanju relevantnih podataka za bolje upravljanje zaštićenim priobalnim i morskim područjima te za buduća morska područja mreže NATURA 2000. Projekt također pripomaže i daljnjem razvoju nacionalnih monitoring protokola za dva stanišna tipa (livade morske cvjetnice posidonije i koraligen), te njihovom testiranju na pilot područjima, kako bi se unaprijedila provedba SPA/BD protokola i ispunjenje obveza praćenja stanja i izvješćivanja iz EU Direktive o staništima.

Ciljevi projekta

Cilj je projekta unaprijediti upravljanje zaštićenim priobalnim i morskim područjima na lokalnoj razini kroz popunjavanje rupa u znanju o ekologiji i ribarstvu, zatim kroz bolju provedbu zakona i monitoring, te pomoć Vladi RH u provedbi SPA/BD protokola i u razvijanju morskog dijela mreže NATURA 2000 kroz inventarizaciju i kartiranje, te daljnji razvoj nacionalnih protokola za praćenja stanja (monitoring protokola).

Projektne komponente

Projekt se provodi kroz tri glavne aktivnosti:

1.       Ekološka studija

 • Kartiranje staništa i vrsta važnih područja NATURA 2000 i zaštićenih priobalnih i morskih područja (Unije, Srakane i Susak, te posebni rezervat Prvić i Grgurov kanal).
 • Daljnje razvijanje monitoring protokola za dva stanišna tipa (livade morske cvjetnice posidonije i koraligen), kako bi se zadovoljili uvjeti o monitoringu i izvješćivanju iz Direktive o staništima.

2.       Studija o ribarstvu

 • Procjena priobalnih ribolovnih resursa na dva područja (posebni rezervat Prvić i Grgurov kanal i područja mreže NATURA 2000 – Unije, Srakane i Susak).
 • Socio-ekonomska studija o lokalnom ribarstvu na istim područjima.

3.       Jačanje kapaciteta za inventarizaciju morske bioraznolikosti

 • Obuka iz korištenja GIS-a kao standardnog alata za upravljanje geografskim podacima pri upravljanju očuvanjem biološke raznolikosti, a koji će se koristiti za kartiranje staništa i vrsta, kao i za daljnji razvoj monitoring protokola.